IEDM là gì? Nghĩa của từ iedm

IEDM là gì?

IEDM“International Electron Devices Meeting” trong tiếng Anh.

IEDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEDM“International Electron Devices Meeting”.

International Electron Devices Meeting: Cuộc họp thiết bị điện tử quốc tế.

Một số kiểu IEDM viết tắt khác:

Integrated Energy Distribution and Marketing: Tiếp thị và Phân phối Năng lượng Tích hợp.

Ionic and Electronic Device and Materials: Vật liệu và thiết bị ion và điện tử.

Giải thích ý nghĩa của IEDM

IEDM có nghĩa “International Electron Devices Meeting”, dịch sang tiếng Việt là “Cuộc họp thiết bị điện tử quốc tế”.