IEP là gì? Nghĩa của từ iep

IEP là gì?

IEP“Integrated Electric Propulsion” trong tiếng Anh.

IEP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IEP“Integrated Electric Propulsion”.

Integrated Electric Propulsion: Động cơ điện tích hợp.

Một số kiểu IEP viết tắt khác:

Individualized Education Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa.

Internet Encyclopedia of Philosophy: Bách khoa toàn thư về triết học trên Internet.

Institute for Economics and Peace: Viện Kinh tế và Hòa bình.

Intercity Express Programme: Chương trình tốc hành liên tỉnh.

Institute of Employability Professionals: Viện chuyên gia về khả năng tuyển dụng.

International Event Partnership: Đối tác sự kiện quốc tế.

Individualized Education Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa.

Independent Energy Partners: Đối tác năng lượng độc lập.

Institute for Economics & Peace: Viện Kinh tế & Hòa bình.

Individual Education Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân.

International Energy Program: Chương trình năng lượng quốc tế.

Intensive English Programs: Chương trình tiếng Anh tăng cường.

Introductory Education and Propaganda: Giáo dục Giới thiệu và Tuyên truyền.

Institute of Educational Policy: Viện Chính sách Giáo dục.

Initial Entry Package: Gói đầu vào ban đầu.

Innovation and Economic Prosperity: Đổi mới và thịnh vượng kinh tế.

Internal Email Protect: Bảo vệ Email Nội bộ.

Incentives and Earned Privileges: Khuyến khích và Đặc quyền kiếm được.

International Equity Partners: Đối tác cổ phần quốc tế.

International Education Program: Chương trình giáo dục quốc tế.

Independent Expert Panel: Ban chuyên gia độc lập.

Institute of Engineers Pakistan: Viện kỹ sư Pakistan.

Institutional Evaluation Programme: Chương trình đánh giá thể chế.

Integrated Entertainment Partners: Đối tác Giải trí Tích hợp.

Individual Education Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân.

Image Enhancement Plan: Kế hoạch nâng cao hình ảnh.

International Expert Panel: Ban chuyên gia quốc tế.

Institutional Evaluation Project: Dự án đánh giá thể chế.

Independent European Participants: Những người tham gia độc lập ở Châu Âu.

International Engagement Program: Chương trình Tương tác Quốc tế.

International Environmental Policy: Chính sách môi trường quốc tế.

Individualized Educational Plans: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân hóa.

Institute of Energy and Process: Viện Năng lượng và Quá trình.

Intensive English Programme: Chương trình tiếng Anh chuyên sâu.

Independent Energy Producers: Các nhà sản xuất năng lượng độc lập.

Institute of Experimental Physics: Viện Vật lý Thực nghiệm.

Innovative Educational Programs: Các chương trình giáo dục đổi mới.

Intensive English Program: Chương trình Anh ngữ Chuyên sâu.

Individual Educational Plan: Kế hoạch Giáo dục Cá nhân.

Individual Educational Program: Chương trình Giáo dục Cá nhân.

Instituto Educacional Piracicabano.

India Environment Portal: Cổng thông tin môi trường Ấn Độ.

Giải thích ý nghĩa của IEP

IEP có nghĩa “Integrated Electric Propulsion”, dịch sang tiếng Việt là “Động cơ điện tích hợp”.