IFRS là gì? Nghĩa của từ ifrs

IFRS là gì?

IFRS“International Financial Reporting Standard” trong tiếng Anh.

IFRS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IFRS“International Financial Reporting Standard”.

International Financial Reporting Standard: Báo cáo tài chính chuẩn quốc tế.

Một số kiểu IFRS viết tắt khác:

Ice Frost Ramps: Đường dốc băng giá.
IFRs.

Investigative Filing and Reporting System: Hệ thống nộp hồ sơ và báo cáo điều tra.

International Financial Reporting Standards: Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IFRS

IFRS có nghĩa “International Financial Reporting Standard”, dịch sang tiếng Việt là “Báo cáo tài chính chuẩn quốc tế”.