IGO là gì? Nghĩa của từ igo

IGO là gì?

IGO“Inspector General Office” trong tiếng Anh.

IGO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IGO“Inspector General Office”.

Inspector General Office: Văn phòng Tổng Thanh tra.

Một số kiểu IGO viết tắt khác:

Intergovernmental organization: Tổ chức liên chính phủ.

Independent Government Organization: Tổ chức chính phủ độc lập.

International Gourmet Organization: Tổ chức người sành ăn quốc tế.

International Governmental Organization: Tổ chức chính phủ quốc tế.

Iranian Geometry Olympiad: Olympic Hình học Iran.

Insurance Global Operations: Hoạt động toàn cầu bảo hiểm.

Giải thích ý nghĩa của IGO

IGO có nghĩa “Inspector General Office”, dịch sang tiếng Việt là “Văn phòng Tổng Thanh tra”.