IIC là gì? Nghĩa của từ iic

IIC là gì?

IIC“Index Income Ceiling” trong tiếng Anh.

IIC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IIC“Index Income Ceiling”.

Index Income Ceiling: Chỉ số thu nhập trần.

Một số kiểu IIC viết tắt khác:

Islamic Information Center: Trung tâm Thông tin Hồi giáo.

International Institute of Cambodia: Viện quốc tế Campuchia.

Institution Identification Codes: Mã nhận dạng tổ chức.

Institute of Informatics and Communication: Viện Tin học và Truyền thông.

Industry IoT Consortium: Hiệp hội IoT trong ngành.

Institution's Innovation Council: Hội đồng đổi mới của tổ chức.

Intersport International Corporation: Tập đoàn quốc tế Intersport.

Inner Inner Core: Lõi bên trong.

International Institute for Conservation: Viện Bảo tồn Quốc tế.

Industrial Internet Consortium's: Hiệp hội Internet công nghiệp.

Intra Investment Company: Công ty đầu tư Intra.

Idoma International Carnival: Lễ hội hóa trang quốc tế Idoma.

Indiana Intercollegiate Conference: Hội nghị liên trường đại học Indiana.

Inter-American Investment Corporation: Công ty Cổ phần Đầu tư Liên Mỹ.

Institution Innovation Council: Hội đồng đổi mới thể chế.

Impact Insulation Class: Lớp cách nhiệt tác động.

Institutional Investor Council: Hội đồng nhà đầu tư tổ chức.

Innovation and Incubation Centre: Trung tâm ươm tạo và đổi mới.

India International Center: Trung tâm Quốc tế Ấn Độ.

Institutional Investors Committee: Ủy ban các nhà đầu tư tổ chức.

Inter-Institutional Consortium: Liên hiệp các tổ chức.

Institutions Innovation Council: Hội đồng đổi mới thể chế.

Institute's Innovation Council: Hội đồng sáng tạo của Viện.

Insurance Institute of China: Viện bảo hiểm Trung Quốc.

Itahari International College: Cao đẳng quốc tế Itahari.

Italy In Common: Ý chung.

Independent Inquiry Committee: Ủy ban điều tra độc lập.

Indian Institute of Cartoonists: Viện họa sĩ biếm họa Ấn Độ.

Industrial Internet Consortium: Hiệp hội Internet công nghiệp.

Island Independence Committee: Ủy ban Độc lập Đảo.

Independent Inquiry Commission: Ủy ban điều tra độc lập.

International Index Company: Công ty Chỉ số Quốc tế.

Iran Industrial Consultants: Tư vấn công nghiệp Iran.

Institute Innovation Council: Hội đồng Sáng tạo Viện.

Institution’s Innovation Council: Hội đồng đổi mới của tổ chức.

INASL International Coordinators: Điều phối viên Quốc tế INASL.

Indigenous Innovation Capabilities: Khả năng đổi mới bản địa.

Invisible-In-the Canal: Invisible-In-Canal.

Intermediate Instructors Course: Khóa học dành cho giảng viên trung cấp.

Insurance Institute of Canada: Viện bảo hiểm Canada.

Inter Island Cup: Cúp Liên Đảo.

International Internet Council: Hội đồng Internet quốc tế.

Iranians for International Cooperation: Người Iran hợp tác quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IIC

IIC có nghĩa “Index Income Ceiling”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số thu nhập trần”.