IKR là gì? Nghĩa của từ ikr

IKR là gì?

IKR“I Know, Right?” trong tiếng Anh.

IKR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IKR“I Know, Right?”.

I Know, Right?: Tôi biết mà, đúng chứ?.

Một số kiểu IKR viết tắt khác:

Isokinetic relationship: Mối quan hệ đẳng động học.

Ikarranggal language: Ngôn ngữ Ikarranggal.
Một ngôn ngữ gần như tuyệt chủng ở Queensland, Úc.

Giải thích ý nghĩa của IKR

IKR có nghĩa “I Know, Right?”, dịch sang tiếng Việt là “Tôi biết mà, đúng chứ?”.