IMAGE là gì? Nghĩa của từ image

IMAGE là gì?

IMAGE“Independent Media Artists of Georgia, Etc” trong tiếng Anh.

IMAGE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IMAGE“Independent Media Artists of Georgia, Etc”.

Independent Media Artists of Georgia, Etc: Nghệ sĩ truyền thông độc lập của Georgia, v.v..

Giải thích ý nghĩa của IMAGE

IMAGE có nghĩa “Independent Media Artists of Georgia, Etc”, dịch sang tiếng Việt là “Nghệ sĩ truyền thông độc lập của Georgia, v.v.”.