INRI là gì? Nghĩa của từ inri

INRI là gì?

INRI“Iesus Nazarenus Rex Iudæorum” trong tiếng Anh.

INRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INRI“Iesus Nazarenus Rex Iudæorum”.

Iesus Nazarenus Rex Iudæorum: Iesus Nazarenus Rex Iudæorum.
tiếng Latinh, "Chúa Giêsu thành Nazareth, Vua dân Do Thái".

Giải thích ý nghĩa của INRI

INRI có nghĩa “Iesus Nazarenus Rex Iudæorum”, dịch sang tiếng Việt là “Iesus Nazarenus Rex Iudæorum”.