INSAR là gì? Nghĩa của từ insar

INSAR là gì?

INSAR“Interferometric Synthetic Aperture Radar” trong tiếng Anh.

INSAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INSAR“Interferometric Synthetic Aperture Radar”.

Interferometric Synthetic Aperture Radar: Radar khẩu độ tổng hợp giao thoa kế.
InSAR.

Giải thích ý nghĩa của INSAR

INSAR có nghĩa “Interferometric Synthetic Aperture Radar”, dịch sang tiếng Việt là “Radar khẩu độ tổng hợp giao thoa kế”.