INT là gì? Nghĩa của từ int

INT là gì?

INT“Integer” trong tiếng Anh.

INT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INT“Integer”.

Integer: Số nguyên.
Trong lĩnh vực khoa học máy tính, thì kiểu viết này đại diện cho kiểu dữ liệu số nguyên.

Một số kiểu INT viết tắt khác:

Interjection: Thán từ.

Internationalization: Quốc tế hóa.

Interrupt: Làm gián đoạn.

Giải thích ý nghĩa của INT

INT có nghĩa “Integer”, dịch sang tiếng Việt là “Số nguyên”.