INU là gì? Nghĩa của từ inu

INU là gì?

INU“Incheon National University” trong tiếng Anh.

INU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng INU“Incheon National University”.

Incheon National University: Đại học quốc gia Incheon.

Một số kiểu INU viết tắt khác:

Iqra National University: Đại học quốc gia Iqra.

International Network of Universities: Mạng lưới các trường đại học quốc tế.

Inertial Navigation Unit: Bộ điều hướng quán tính.

Giải thích ý nghĩa của INU

INU có nghĩa “Incheon National University”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học quốc gia Incheon”.