IOLTA là gì? Nghĩa của từ iolta

IOLTA là gì?

IOLTA“Interest on Lawyer Trust Accounts” trong tiếng Anh.

IOLTA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IOLTA“Interest on Lawyer Trust Accounts”.

Interest on Lawyer Trust Accounts: Sở thích đối với Tài khoản ủy thác của luật sư.
cơ chế tài trợ từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ pháp lý.

Giải thích ý nghĩa của IOLTA

IOLTA có nghĩa “Interest on Lawyer Trust Accounts”, dịch sang tiếng Việt là “Sở thích đối với Tài khoản ủy thác của luật sư”.