IP là gì? Nghĩa của từ ip

IP là gì?

IP“Internet Protocol” trong tiếng Anh.

IP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IP“Internet Protocol”.

Internet Protocol: Giao thức Internet.

Một số kiểu IP viết tắt khác:

Intellectual Property: Sở hữu trí tuệ.

Initial Point: Điểm ban đầu.

Clipperton Island: Đảo Clipperton.
mã lãnh thổ FIPS 10-4.

Giải thích ý nghĩa của IP

IP có nghĩa “Internet Protocol”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức Internet”.