IPO là gì? Nghĩa của từ ipo

IPO là gì?

IPO“Initial Public Offering” trong tiếng Anh.

IPO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPO“Initial Public Offering”.

Initial Public Offering: Đầu ra công chúng.

Giải thích ý nghĩa của IPO

IPO có nghĩa “Initial Public Offering”, dịch sang tiếng Việt là “Đầu ra công chúng”.