IPR là gì? Nghĩa của từ ipr

IPR là gì?

IPR“In Progress Review” trong tiếng Anh.

IPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPR“In Progress Review”.

In Progress Review: Đang tiến hành đánh giá.

Một số kiểu IPR viết tắt khác:

Intellectual Property Rights: Quyền sở hữu trí tuệ.

Intelligence Production Requirement: Yêu cầu sản xuất trí tuệ.

Giải thích ý nghĩa của IPR

IPR có nghĩa “In Progress Review”, dịch sang tiếng Việt là “Đang tiến hành đánh giá”.