IPTS là gì? Nghĩa của từ ipts

IPTS là gì?

IPTS“Institute for Prospective Technological Studies” trong tiếng Anh.

IPTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPTS“Institute for Prospective Technological Studies”.

Institute for Prospective Technological Studies: Viện Nghiên cứu Công nghệ Triển vọng.

Giải thích ý nghĩa của IPTS

IPTS có nghĩa “Institute for Prospective Technological Studies”, dịch sang tiếng Việt là “Viện Nghiên cứu Công nghệ Triển vọng”.