IPTV là gì? Nghĩa của từ iptv

IPTV là gì?

IPTV“Internet Protocol TeleVision” trong tiếng Anh.

IPTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPTV“Internet Protocol TeleVision”.

Internet Protocol TeleVision: Giao thức Internet TeleVision.

Giải thích ý nghĩa của IPTV

IPTV có nghĩa “Internet Protocol TeleVision”, dịch sang tiếng Việt là “Giao thức Internet TeleVision”.