IPW là gì? Nghĩa của từ ipw

IPW là gì?

IPW“Interrogation of Prisoners of War” trong tiếng Anh.

IPW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IPW“Interrogation of Prisoners of War”.

Interrogation of Prisoners of War: Thẩm vấn tù nhân chiến tranh.

Giải thích ý nghĩa của IPW

IPW có nghĩa “Interrogation of Prisoners of War”, dịch sang tiếng Việt là “Thẩm vấn tù nhân chiến tranh”.