IRA là gì? Nghĩa của từ ira

IRA là gì?

IRA“Individual Retirement Account” trong tiếng Anh.

IRA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IRA“Individual Retirement Account”.

Individual Retirement Account: Tài khoản Hưu trí Cá nhân.

Một số kiểu IRA viết tắt khác:

Irish Republican Army: Quân đội Cộng hòa Ailen.

Internet Research Agency: Cơ quan nghiên cứu Internet.

Giải thích ý nghĩa của IRA

IRA có nghĩa “Individual Retirement Account”, dịch sang tiếng Việt là “Tài khoản Hưu trí Cá nhân”.