ISAAA là gì? Nghĩa của từ isaaa

ISAAA là gì?

ISAAA“International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications” trong tiếng Anh.

ISAAA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISAAA“International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications”.

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications: Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của ISAAA

ISAAA có nghĩa “International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications”, dịch sang tiếng Việt là “Dịch vụ quốc tế về tiếp thu các ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp”.