ISAR là gì? Nghĩa của từ isar

ISAR là gì?

ISAR“Inverse SAR” trong tiếng Anh.

ISAR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISAR“Inverse SAR”.

Inverse SAR: Inverse SAR.
Radar khẩu độ tổng hợp.

Giải thích ý nghĩa của ISAR

ISAR có nghĩa “Inverse SAR”, dịch sang tiếng Việt là “Inverse SAR”.