ISB là gì? Nghĩa của từ isb

ISB là gì?

ISB“Intermediate Staging Base” trong tiếng Anh.

ISB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISB“Intermediate Staging Base”.

Intermediate Staging Base: Cơ sở giai đoạn trung gian.

Giải thích ý nghĩa của ISB

ISB có nghĩa “Intermediate Staging Base”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở giai đoạn trung gian”.