ISBN là gì? Nghĩa của từ isbn

ISBN là gì?

ISBN“International Standard Book Number” trong tiếng Anh.

ISBN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISBN“International Standard Book Number”.

International Standard Book Number: Số sách tiêu chuẩn quốc tế.
ISO 2108.

Giải thích ý nghĩa của ISBN

ISBN có nghĩa “International Standard Book Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số sách tiêu chuẩn quốc tế”.