ISEN là gì? Nghĩa của từ isen

ISEN là gì?

ISEN“Internet Search Environment Number” trong tiếng Anh.

ISEN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISEN“Internet Search Environment Number”.

Internet Search Environment Number: Số môi trường tìm kiếm trên Internet.

Giải thích ý nghĩa của ISEN

ISEN có nghĩa “Internet Search Environment Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số môi trường tìm kiếm trên Internet”.