ISI là gì? Nghĩa của từ isi

ISI là gì?

ISI“Indian Standards Institute” trong tiếng Anh.

ISI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISI“Indian Standards Institute”.

Indian Standards Institute: Viện tiêu chuẩn Ấn Độ.

Một số kiểu ISI viết tắt khác:

Inter-Services Intelligence: Tình báo liên dịch vụ.
Pakistan.

Giải thích ý nghĩa của ISI

ISI có nghĩa “Indian Standards Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện tiêu chuẩn Ấn Độ”.