ISK là gì? Nghĩa của từ isk

ISK là gì?

ISK“Icelandic krona” trong tiếng Anh.

ISK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISK“Icelandic krona”.

Icelandic krona: Krona Iceland.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của ISK

ISK có nghĩa “Icelandic krona”, dịch sang tiếng Việt là “Krona Iceland”.