ISL là gì? Nghĩa của từ isl

ISL là gì?

ISL“Iceland” trong tiếng Anh.

ISL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISL“Iceland”.

Iceland: Iceland.
ISO 3166 bát quái.

Một số kiểu ISL viết tắt khác:

Icelandic language: Tiếng Iceland.
mã ISO 639-2: isl.

Giải thích ý nghĩa của ISL

ISL có nghĩa “Iceland”, dịch sang tiếng Việt là “Iceland”.