ISLN là gì? Nghĩa của từ isln

ISLN là gì?

ISLN“International Standard Lawyer Number” trong tiếng Anh.

ISLN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISLN“International Standard Lawyer Number”.

International Standard Lawyer Number: Số luật sư tiêu chuẩn quốc tế.

Một số kiểu ISLN viết tắt khác:

International School Libraries Network: Mạng lưới thư viện trường quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISLN

ISLN có nghĩa “International Standard Lawyer Number”, dịch sang tiếng Việt là “Số luật sư tiêu chuẩn quốc tế”.