ISM là gì? Nghĩa của từ ism

ISM là gì?

ISM“Interstellar medium” trong tiếng Anh.

ISM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISM“Interstellar medium”.

Interstellar medium: Môi trường giữa các vì sao.

Một số kiểu ISM viết tắt khác:

Industrial, scientific or medical: Công nghiệp, khoa học hoặc y tế.

Giải thích ý nghĩa của ISM

ISM có nghĩa “Interstellar medium”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường giữa các vì sao”.