ISMB là gì? Nghĩa của từ ismb

ISMB là gì?

ISMB“International Society of Matrix Biologists” trong tiếng Anh.

ISMB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISMB“International Society of Matrix Biologists”.

International Society of Matrix Biologists: Hiệp hội các nhà sinh học ma trận quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISMB

ISMB có nghĩa “International Society of Matrix Biologists”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà sinh học ma trận quốc tế”.