ISP là gì? Nghĩa của từ isp

ISP là gì?

ISP“International Standardized Profile” trong tiếng Anh.

ISP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISP“International Standardized Profile”.

International Standardized Profile: Hồ sơ tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Một số kiểu ISP viết tắt khác:

Internet Service Provider: Nhà cung cấp dịch vụ Internet.

Information Systems Professional: Hệ thống thông tin chuyên nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của ISP

ISP có nghĩa “International Standardized Profile”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ tiêu chuẩn hóa quốc tế”.