ISS là gì? Nghĩa của từ iss

ISS là gì?

ISS“International Shorebird Survey” trong tiếng Anh.

ISS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ISS“International Shorebird Survey”.

International Shorebird Survey: Khảo sát Chim biển Quốc tế.
Bắc Mỹ.

Một số kiểu ISS viết tắt khác:

International Space Station: Trạm không gian quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ISS

ISS có nghĩa “International Shorebird Survey”, dịch sang tiếng Việt là “Khảo sát Chim biển Quốc tế”.