IST là gì? Nghĩa của từ ist

IST là gì?

IST“Information System Technology” trong tiếng Anh.

IST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IST“Information System Technology”.

Information System Technology: Công nghệ Hệ thống Thông tin.

Một số kiểu IST viết tắt khác:

Institute for Simulation and Training: Viện mô phỏng và đào tạo.

Giải thích ý nghĩa của IST

IST có nghĩa “Information System Technology”, dịch sang tiếng Việt là “Công nghệ Hệ thống Thông tin”.