ITAG là gì? Nghĩa của từ itag

ITAG là gì?

ITAG“Inertial Terrain-Aided Guidance” trong tiếng Anh.

ITAG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITAG“Inertial Terrain-Aided Guidance”.

Inertial Terrain-Aided Guidance: Hướng dẫn hỗ trợ địa hình quán tính.

Giải thích ý nghĩa của ITAG

ITAG có nghĩa “Inertial Terrain-Aided Guidance”, dịch sang tiếng Việt là “Hướng dẫn hỗ trợ địa hình quán tính”.