ITCZ là gì? Nghĩa của từ itcz

ITCZ là gì?

ITCZ“Intertropical Convergence Zone” trong tiếng Anh.

ITCZ là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITCZ“Intertropical Convergence Zone”.

Intertropical Convergence Zone: Vùng hội tụ Liên vùng.

Giải thích ý nghĩa của ITCZ

ITCZ có nghĩa “Intertropical Convergence Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng hội tụ Liên vùng”.