ITEC là gì? Nghĩa của từ itec

ITEC là gì?

ITEC“Information Technology Exposition & Conference” trong tiếng Anh.

ITEC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITEC“Information Technology Exposition & Conference”.

Information Technology Exposition & Conference: Triển lãm & Hội nghị Công nghệ Thông tin.

Giải thích ý nghĩa của ITEC

ITEC có nghĩa “Information Technology Exposition & Conference”, dịch sang tiếng Việt là “Triển lãm & Hội nghị Công nghệ Thông tin”.