ITER là gì? Nghĩa của từ iter

ITER là gì?

ITER“International Thermonuclear Experimental Reactor” trong tiếng Anh.

ITER là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITER“International Thermonuclear Experimental Reactor”.

International Thermonuclear Experimental Reactor: Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ITER

ITER có nghĩa “International Thermonuclear Experimental Reactor”, dịch sang tiếng Việt là “Lò phản ứng thí nghiệm nhiệt hạch quốc tế”.