ITMC là gì? Nghĩa của từ itmc

ITMC là gì?

ITMC“Integrated Theory of Moral Conviction” trong tiếng Anh.

ITMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITMC“Integrated Theory of Moral Conviction”.

Integrated Theory of Moral Conviction: Lý thuyết tích hợp về niềm tin đạo đức.

Một số kiểu ITMC viết tắt khác:

inorganic Transition Metal Complexes: Phức hợp kim loại chuyển tiếp vô cơ.
iTMC.

Iran Telecommunication Manufacturing Company: Công ty sản xuất viễn thông Iran.

Giải thích ý nghĩa của ITMC

ITMC có nghĩa “Integrated Theory of Moral Conviction”, dịch sang tiếng Việt là “Lý thuyết tích hợp về niềm tin đạo đức”.