ITN là gì? Nghĩa của từ itn

ITN là gì?

ITN“Independent Television News” trong tiếng Anh.

ITN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITN“Independent Television News”.

Independent Television News: Tin tức Truyền hình Độc lập.
Anh.

Giải thích ý nghĩa của ITN

ITN có nghĩa “Independent Television News”, dịch sang tiếng Việt là “Tin tức Truyền hình Độc lập”.