ITTO là gì? Nghĩa của từ itto

ITTO là gì?

ITTO“International Tropical Timber Organization” trong tiếng Anh.

ITTO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITTO“International Tropical Timber Organization”.

International Tropical Timber Organization: Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ITTO

ITTO có nghĩa “International Tropical Timber Organization”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế”.