ITU là gì? Nghĩa của từ itu

ITU là gì?

ITU“Intent To Use” trong tiếng Anh.

ITU là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ITU“Intent To Use”.

Intent To Use: Mục đích sử dụng.

Một số kiểu ITU viết tắt khác:

International Telecommunication Union: Liên minh Viễn thông Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của ITU

ITU có nghĩa “Intent To Use”, dịch sang tiếng Việt là “Mục đích sử dụng”.