IUPUI là gì? Nghĩa của từ iupui

IUPUI là gì?

IUPUI“Indiana University-Purdue University Indianapolis” trong tiếng Anh.

IUPUI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUPUI“Indiana University-Purdue University Indianapolis”.

Indiana University-Purdue University Indianapolis: Đại học Indiana University-Purdue University Indianapolis.

Giải thích ý nghĩa của IUPUI

IUPUI có nghĩa “Indiana University-Purdue University Indianapolis”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Indiana University-Purdue University Indianapolis”.