IUSS là gì? Nghĩa của từ iuss

IUSS là gì?

IUSS“Integrated Undersea Surveillance System” trong tiếng Anh.

IUSS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IUSS“Integrated Undersea Surveillance System”.

Integrated Undersea Surveillance System: Hệ thống giám sát dưới biển tích hợp.

Một số kiểu IUSS viết tắt khác:

Integrated Unit Simulation System: Hệ thống mô phỏng đơn vị tích hợp.

International Union of Soil Sciences: Liên minh Khoa học Đất Quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IUSS

IUSS có nghĩa “Integrated Undersea Surveillance System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống giám sát dưới biển tích hợp”.