IVD là gì? Nghĩa của từ ivd

IVD là gì?

IVD“Internet Video Device” trong tiếng Anh.

IVD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVD“Internet Video Device”.

Internet Video Device: Thiết bị Video Internet.

Một số kiểu IVD viết tắt khác:

Intra Vas Device: Thiết bị Intra Vas.

Giải thích ý nghĩa của IVD

IVD có nghĩa “Internet Video Device”, dịch sang tiếng Việt là “Thiết bị Video Internet”.