IVF là gì? Nghĩa của từ ivf

IVF là gì?

IVF“In Vitro Fertilisation” trong tiếng Anh.

IVF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVF“In Vitro Fertilisation”.

In Vitro Fertilisation: Thụ tinh trong ống nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của IVF

IVF có nghĩa “In Vitro Fertilisation”, dịch sang tiếng Việt là “Thụ tinh trong ống nghiệm”.