IVI là gì? Nghĩa của từ ivi

IVI là gì?

IVI“Interchangeable Virtual Instrument” trong tiếng Anh.

IVI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVI“Interchangeable Virtual Instrument”.

Interchangeable Virtual Instrument: Công cụ ảo có thể hoán đổi cho nhau.

Giải thích ý nghĩa của IVI

IVI có nghĩa “Interchangeable Virtual Instrument”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ ảo có thể hoán đổi cho nhau”.