IVM là gì? Nghĩa của từ ivm

IVM là gì?

IVM“In Vitro Maturation” trong tiếng Anh.

IVM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IVM“In Vitro Maturation”.

In Vitro Maturation: Trưởng thành trong ống nghiệm.

Giải thích ý nghĩa của IVM

IVM có nghĩa “In Vitro Maturation”, dịch sang tiếng Việt là “Trưởng thành trong ống nghiệm”.