IWARS là gì? Nghĩa của từ iwars

IWARS là gì?

IWARS“Infantry Warrior Simulation” trong tiếng Anh.

IWARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IWARS“Infantry Warrior Simulation”.

Infantry Warrior Simulation: Mô phỏng chiến binh bộ binh.

Giải thích ý nghĩa của IWARS

IWARS có nghĩa “Infantry Warrior Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng chiến binh bộ binh”.