IWC là gì? Nghĩa của từ iwc

IWC là gì?

IWC“International Whaling Commission” trong tiếng Anh.

IWC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IWC“International Whaling Commission”.

International Whaling Commission: Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế.

Giải thích ý nghĩa của IWC

IWC có nghĩa “International Whaling Commission”, dịch sang tiếng Việt là “Ủy ban săn bắt cá voi quốc tế”.