IWW là gì? Nghĩa của từ iww

IWW là gì?

IWW“Industrial Workers of the World” trong tiếng Anh.

IWW là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng IWW“Industrial Workers of the World”.

Industrial Workers of the World: Công nhân công nghiệp của thế giới.

Giải thích ý nghĩa của IWW

IWW có nghĩa “Industrial Workers of the World”, dịch sang tiếng Việt là “Công nhân công nghiệp của thế giới”.